tyc网址,太阳成官网

TOP
信息公开
关于陈欣、邢德兆同志职务任免的通知
来源:tyc网址 发布时间:2020-12-02 浏览次数:948

因工作需要,经研究:

陈欣同志提任为市tyc网址风控审计部副经理,试用期一年;

邢德兆同志提任为市tyc网址造价合约部副经理,试用期一年,免去其投资发展部主管职务;

以上任职时间从2020年11月13日起计算

                         tyc网址

                            2020年11月24日